Ngũ Uẩn

tháng 8 06, 2023
Thân Tâm con người được cấu tạo bởi Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức). Năm Uẩn này là guồng máy hoạt động tạo ra suy nghĩ, lời nói, h...
Được tạo bởi Blogger.